اخبار, اخبار موبیکار

عقد قرارداد تجهیز ناوگان دانشگاه شریف به موبیکار – اردیبهشت ۹۸

عقد قرارداد تجهیز ناوگان دانشگاه شریف به موبیکار - اردیبهشت ۹۸

دانشگاه شریف

 

شرکت بهداد تدبیر با نام تجاری موبیکار, مسوول تجهیز ناوگان خودروهای سواری دانشگاه شریف به دستگاه های ردیاب و دیاگ شد. هدف این پروژه ردیابی و عیب یابی از راه دور خودروهای حمل و نقل دانشگاه, ارایه گزارش های متنوع  و ارسال هشدار های از پیش تعیین شده به سرور در صورت تخطی  رانندگان میباشد. دستگاه های فوق به دانشگاه تحویل شده و در حال نصب و بهره برداری میباشد. 

 

Back to list