(ECU) خودرو از فرکانس‌های ارسالی از سنسورهای چرخ به عنوان مبنای تشخیص سرعت دورانی و شتاب استفاده می‌کند. در این ویدیو نحوه استفاده از دیاگ موبیکار برای تست سنسور سرعت چرخ‌ها آموزش داده شده است.