شاهین شهریاری هستم. اصالتا اهل یزد و به دنیا آمده در تهران. نشستن روی صندلی رو دوست ندارم، اما اگر می خواید کار اداریتون سر وقت انجام بگیره، در خدمتم.

دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه تهران

سمت در موبیکار

مدیر پروژه و انجام امور مالی

Cart