هدیه دربهانی هستم. دانشجوی مهندسی شیمی و عاشق ساختن چیزهای جدید. دوست دارم همه چیز دور و اطرافم منظم باشه و کارم رو سر موقع تموم کنم.

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی

سمت در موبیکار

کارشناس پردازش داده و ثبت پروتکلها در دیتابیس، تست برنامه ها روی خودرو، خدمات پس از فروش و پشتیبانی مشتریان

Cart