پروانه بهره برداری وزارت صنعت و معدن

انتخاب موبیکار به عنوان ارائه دهنده زیرساخت اولین خودروهای متصل سایپا

مجوز استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

گواهی ثبت برند mobicar

انتخاب موبیکار به عنوان تامین کننده زیر ساخت خودروهای متصل سایپا

انتخاب موبیکار به عنوان ارائه دهنده زیرساخت اولین خودروهای متصل سایپا

گواهی محصولات دانش بنیان

گواهی محصولات دانش بنیان

گواهی ثبت اختراع موبیکار

گواهی ثبت اختراع

جواز سازمان نظام صنفی رایانه ای موبیکار

جواز سازمان نظام صنفی رایانه ای