اگر بطور خودکار نتوانستید به سیستم‌ها متصل شوید، می‌توانید بطور دستی تمامی ECUها را انتخاب نمائید

Back to list