آموزش, ویدیو های آموزشی

معرفی قابلیت جستجوی دستی سیستم‌ها

قابلیت جست و جوی دستی سیستم ها

اگر بطور خودکار نتوانستید به سیستم‌ها متصل شوید، می‌توانید بطور دستی تمامی ECUها را انتخاب نمائید