آموزش, ویدیو های آموزشی

مشاهده پارامترهای کیسه هوا و ترمز ضد قفل تیبا

مشاهده پارامترهای کیسه هوا و ضد ترمز قفل در تیبا

با موبیکار می توانید تمامی پارامترها و عملگرهای خودروی خود را مشاهده و کنترل نمائید.