با موبیکار می توانید تمامی پارامترها و عملگرهای خودروی خود را مشاهده و کنترل نمائید.