در این ویدیو سعی شده است تا نحوه اضافه کردن پارامترهای مهم و بیشتر در صفحه ایسیو موتور در دیاگ موبیکار توضیح داده شود.