اخبار, اخبار موبیکار

تغییرات در تیم مدیریتی موبیکار – تیر ۹۸

تغییرات در تیم مدیریتی موبیکار_تیر98

بنا به صلاحدید و تصمیم هیات مدیره شرکت, سمت آقای دکتر سعید  سهامی از مدیر عامل به رییس هیات مدیره تغییر نمود و خانم مهندس اسکندری که سابقا عضو هیات مدیره بودند به عنوان مدیر عامل جدید شرکت بهدادتدبیر معرفی شدند. 

Back to list